ฝ่ายบริหาร

คุณวัฒนา  วีรศุภกาญจน์  
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำกับดูแลกิจการ และภาพรวมธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
 
 
 
คุณกมลวัฒน์  วีรศุภกาญจน์  
ตำแหน่ง ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- อำนวยการด้านระบบบริหารจัดการธุรกิจ และระบบโซ่อุปทาน
 
 
 
คุณสมภัค  วีรศุภกาญจน์  
ตำแหน่ง ประธานฝ่ายบริหารการเงิน
- อำนวยการด้านระบบบริหารจัดการ ด้านบัญชีการเงินและองค์กร