บริบทองค์กร

วิสัยทัศน์

ในปี 2565 กลุ่มบริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชีย จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลที่มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีดุลยภาพโดยได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า พนักงาน และลูกค้า ด้วยกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล การวิจัยและพัฒนารูปแบบสินค้า และบริการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นภายใต้มาตรฐานระดับสากล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนพันธกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลอย่างครบวงจรโดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลดังนี้

  • - พันธกิจต่อประเทศชาติ

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  • - พันธกิจต่อคู่ค้า

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระยะยาว

  • -กิจต่อผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  • - พันธกิจต่อลูกค้า

สร้างความพึงพอใจ และความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาที่เป็นธรรม

  • - พันธกิจต่อพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

  • - พันธกิจต่อพนักงาน

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม และชุมชน

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม

V - Value Driven Performances ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
I - Innovation พัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ
R - Responsibility ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน
T - Tactic ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ
U – Universal Organizational Standard บริหารจัดการองค์กรตามหลักมาตรฐานสากล
E – Excellence มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ