สัญลักษณ์

       ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทนั้น สัญลักษณ์ของบริษัทที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไม่เหมือนปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเพียงตัวอักษรย่อคำว่า TLS เท่านั้น ต่อมา ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์ วีรศุภกาญจน์ หนึ่งในคณะผู้บริหารของบริษัท ได้มอบหมายให้คณะทำงานฝ่ายศิลปกรรมออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าทางศิลปะ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า คือ ให้มีสีสันสะดุดตา จำง่าย และสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งมีการออกแบบไว้ 30 – 40 แบบ ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์ได้คัดเลือก และคำแนะนำเพื่อแก้ไขรายละเอียดต่างๆอีก จนกระทั่งได้สัญลักษณ์ที่ดีที่สุด และได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า และใช้เป็นสัญลักษณ์มาตลอดจนถึงปัจจุบัน